NiiCO brings at distance people together
  This Social Card is especially for you
Dedemsvaartweg 173
2545 DB The Hague
Tel.: +31(0)70-3097680
info@niico.nl
niico_logo

Algemene voorwaarden van de NiiCO Social Card Service.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
NiiCO
 • De firma Harmony System Applications Den Haag bv gevestigd in Den Haag Dedemsvaartweg 173 en werkend onder de naam NiiCO.
 • De NiiCO Social Card Service (hierna te noemen NiiCO) treedt op als intermediair tussen klant en acceptant.  In deze hoedanigheid draagt NiiCO zorg voor de levering en financiŽle afwikkeling van een gift op de Social Card tussen klant en acceptant of voor de registratie en afwikkeling van de discount van de Social Card.
 • NiiCO bv staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27154597.
 • Het BTW-nummer van NiiCO bv is NL804810758B01.
 • NiiCO verwerkt persoonsgegeven volgens de in Nederland geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wederpartij
 • De klant en de acceptant van de Social Card, die met NiiCO een overeenkomst hebben afgesloten.
Klant
 • De persoon of rechtspersoon, die een Social Card aanschaft/verzendt dan wel ontvangt/besteedt, waarbij vermeldt moet worden dat de in de Social Card vermelde e-mailadres van de aanschaffer wordt geacht te zijn het correspondentiekanaal.
 • De persoon of rechtspersoon, die een Social Card aanschaft/verzendt geeft hierbij ook aan discounts/kortingen van de acceptant en NiiCO te willen ontvangen tenzij anders is aangegeven.
Acceptant
 • Een winkel, een restaurant of een consumentgerichte dienstverlener, die de gift of discount Social Card accepteert als onderdeel van een ruilmiddel.
 • De acceptant dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • De acceptant zal de naam en faam van NiiCO en de Social Card hoog houden en respecteren.
 • De acceptant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het IBAN-nummer en het e-mailadres van de acceptant.
 • NiiCO zal bij wijziging van het IBAN-nummer en/of e-mailadres pas tot overboeking overgaan, als het nieuwe IBAN-nummer en/of e-mailadres is geconfirmeerd.
Social Card.
 • Onder Social Card wordt in deze "algemene voorwaarden" verstaan de eenmalig te gebruiken waardebon of kortingskaart, die bij NiiCO is geregistreerd. Zie eigenschappen Social Card.  
 • Een Social Card is een Social Gift Card als er expliciet aangegeven staat dat sprake is van een gift.
 • Een Social Card is een Social Discount Card (ook wel aangeduid als Snoopies) als er expliciet in de tekst aangegeven staat dat de card een korting verstrekt.
 • De giften op onze Social Card zijn vrijgesteld van BTW (Wet OB 11, 1, i).
 • De verrekening van de kortingen op de Discount Card zijn voor rekening van de acceptant.
Gift of discount
 • Het bedrag, dat op de Social Card vermeld staat als gift, is het bedrag dat de klant mag besteden bij de acceptant als ruilmiddel i.p.v. van baar geld. 
 • Elk bedrag, dat bovenop het bedrag dat op de Social Card staat, besteed wordt, komt volledig ten goede van de acceptant. 
 • Een gift op de Social Card is niet overdraagbaar.
 • Elke discount actie in de vorm van geld of kortingspercentage is voor rekening van de acceptant, waarbij de acceptant mag bepalen tegen welke condities de discount verstrekt wordt.
 • Elke discount actie moet gezien worden als een gunst, verstrekt door de acceptant aan de klant. Hieraan kleven geen verplichtingen.
 • In het geval dat de Social Discount Card niet per e-mail wordt verzonden en achteraf wordt vastgesteld, dat het e-mailadres reeds bij deze discount actie betrokken is, dan komt de discount te vervallen.
 • Inzake de Social Discount Card er een meningsverschil is tussen klant en acceptant, mag de acceptant beslissen over de rechtsgeldigheid van de Social Discount Card.
Overeenkomst
 • Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze "algemene voorwaarden" tussen NiiCO en een wederpartij.
Deze voorwaarden
 • De toepasselijke "algemene voorwaarden" opgesteld door NiiCO en steeds de meest actuele versie daarvan.
 • Op deze "algemene voorwaarden" is het Nederlandse recht van toepassing.
Looptijd
 • In het geval de Social Card een Social Gift Card is, is het de periode waarbinnen de Social Card kan worden besteed. Deze staat aangegeven op de Social Card of wordt bepaald door de acceptant.
 • In het geval de Social Card een Social Gift Card is, staat de datum t/m wanneer de Social Card geldig is, aangegeven.
 • De geldigheidsdatum die op de Social Card staat, moet overeenstemmen met de geldigheidsdatum die bij NiiCO geadministreerd is.
 • In het geval de Social Card een Social Gift Card is, behoort er een einde geldigheidsdatum op de card te staan. Indien op de Social Card geen einde geldigheidsdatum staat, houdt dat in, dat de Social Card geen Social Card is, die door NiiCO is uitgegeven.

Artikel 2 Toepassing

 1. Deze "algemene voorwaarden" zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, alle aanbiedingen en offertes betreffende leveringen en diensten tussen de klant, NiiCO en de acceptant.
 2. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij gemaakt is.
 3. De wederpartij, die eenmaal een overeenkomst heeft afgesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen.
 4. Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel prevalerende de voorwaarden van NiiCO.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien er bepalingen in de algemene voorwaarden staan, die nietig zijn of vernietig mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 6. De wederpartij, die een overeenkomst heeft afgesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later afgesloten overeenkomsten.

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes van NiiCO zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Aan de offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst geschiedt door bevestiging van NiiCO.

Artikel 4. Eigenschappen Social Card

 1. De Social Card heeft als doelstelling mensen op afstand bij elkaar te brengen en dient als zodanig gebruikt te worden.
 2. De Social Card mag niet gebruikt voor discriminerende uitingen. Onder discriminatie wordt verstaan het anders behandelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort.
 3. De Social Card kan 3 verschijningsvormen aannemen:
  • Een Social Gift Card, wanneer het bedrag dat als gift (of een synoniem daarvan) op de Social Card staat aangemerkt, groter is dan EUR 0,00 en een einde geldigheidsdatum.
  • Een Social Discount Card, wanneer er sprake is van een aanbieding, waarvan de spelregels bepaald worden door de acceptant.
  • Een Social Non Value Card, wanneer er geen bedrag wordt genoemd en er niet sprake is van een aanbieding. Deze card kan niet bij de acceptant worden ingewisseld.
 4. Als de Social Gift Card een waardebon is, dan kan de eigenaar deze waardebon eenmalig besteden. Het bedrag, dat de Social Card vertegenwoordigt, heeft dezelfde functie als ruilmiddel in baar geld.
 5. De Social Gift Card en de Social Discount Card bevatten een Cardnummer en een Cardcode in leesbare vorm alswel in QRCODE-formaat . De Non Value Social Card alleen een nummer.
 6. Wanneer een Social Card met een Cardnummer en Cardcode niet bij NiiCO is geregistreerd, is de Social Card geen Social Card van NiiCO.
 7. De vaste tekst op van de Social Discount Card is voor rekening van de acceptant. Hiervoor draagt NiiCO geen verantwoordelijkheid. NiiCO Speelt hierin alleen een adviserende rol en beveelt aan het woord GIFT (of een synoniem daarvan) te vermijden. Dit om misverstanden bij het gebruik van de Social Card te voorkomen.
 8. Social Cards, die bij NiiCO geregistreerd staan, mogen alleen geaccepteerd worden door acceptanten, die bij NiiCO aangesloten zijn en als dusdanig erkend worden.
 9. NiiCO zal alleen Social Gift Cards uitbetalen aan winkels, die bij NiiCO aangesloten zijn en door NiiCO als acceptant erkend worden.
 10. Elke aanpassing in de tekst of QRCODE van de Social Card, manueel, machinaal of op een andere manier aangebracht, maakt de Social Card ongeldig. 
 11. NiiCO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acceptanten die hun winkelactiviteiten hebben beŽindigd.
 12. Direct nadat een Social Card door een acceptant is geaccepteerd volgens de regels genoemd in deze "algemene voorwaarden", kan de Social Card niet meer geaccepteerd worden.
 13. Indien op de Social Gift Card geen einde geldigheidsdatum staat, houdt dat in dat de Social Gift Card niet meer geldig is.
 14. De klant is verantwoordelijk voor het "onder de pet houden" van het Cardnummer en de Cardcode van de Social Card.
 15. NiiCO kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de acceptatie van een Social Card, die niet door de eigenaar is ingewisseld.
 16. NiiCO behoudt zich het recht voor om zowel de tekst, de afbeeding of de video zonder opgaaf van reden te vervangen.
 17. NiiCO behoudt zich het recht voor om zowel de tekst, de afbeeding of de video zonder opgaaf van reden te vervangen.

Artikel 5 Het accepteren van de Social Card

 1. Alleen winkels, die bij NiiCO aangesloten zijn en dusdanig als acceptant van NiiCO erkend worden, mogen Social Cards accepteren, die bij NiiCO zijn geregistreerd. 
 2. De Social Card moet of in een papieren vorm of in digitale vorm worden overlegd.  Uitsluitend een CardNummer en CardCode overleggen is niet voldoende.
 3. Voordat een Social Card wordt omgeruild voor een artikel, dat door de acceptant levert, dient de acceptant de Social Card bij NiiCO als geaccepteerd aan te melden.  Als een Social Card eenmaal is geaccepteerd, mag deze Social Card niet meer worden aangemeld. Niet door deze acceptant, maar ook niet door andere acceptanten.
 4. Bij het afmelden geeft de acceptant het Cardnummer en Cardcode op en dient hiervoor gebruik te maken van:
  • zijn NiiCO-account genaamd "Mijn Acceptatie"
  • of de QRCODE, die op de Social Card staat afbebeeld
 5. Daarnaast controleert de acceptant of het bedrag van een Social Gift Card, dat bij het afmelden wordt getoond, overeenstemt met het bedrag, dat op de Social Gift Card staat.
 6. Als dat het geval is, mag de acceptant de Social Gift Card accepteren.
 7. Direct na het afmelden zal NiiCO een e-mail versturen naar de acceptant, waarop vermeld staat, dat deze acceptant de Social Card heeft geaccepteerd. Deze mail geeft aan het tijdstip aan waarop de Social Card is geaccepteerd.
 8. NiiCO neemt geen verantwoording, wanneer een acceptant in dat geval alsnog de Social Card accepteert.
 9. Het volledige bedrag van een Social Gift Card kan/moet in 1 keer besteed worden.
 10. Restitutie van een deel van het bedrag of het bedrag in het geheel is niet toegestaan.
 11. Zie ook: Eigenschappen Social Card.

Artikel 6 Uitbetaling van het Social Gift Card

 1. Bij een Social Gift Card ontvangt de acceptant de bedrag dat op de Card staat minus de kosten.
 2. De acceptant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het IBAN-nummer en het e-mailadres van de acceptant. NiiCO zal bij wijziging van het IBAN-nummer of e-mailadres pas tot overboeking overgaan, als het nieuwe IBAN-nummer en e-mailadres is geconfirmeerd.

Artikel 7. Klachten

 1. Het recht op reclameren bij NiiCO vervalt, wanneer de Social Card is geaccepteerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De Social Card heeft als doelstelling mensen op afstand bij elkaar te brengen en dient als zodanig gebruikt te worden. Voor elke andere doelsteling draagt NiiCO geen verantwoordelijkheid.
 2. De Social Card mag niet gebruikt voor discriminerende uitingen. Onder discriminatie wordt verstaan het anders behandelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort.  Indien onverhoopt de Social Card toch wordt gebruikt voor discriminerende uitingen, dan draagt NiiCO hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 3. NiiCO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de goederen, die aangeschaft zijn met Social Cards van NiiCO.
 4. NiiCO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de goederen, die aangeschaft zijn met Social Cards van NiiCO.

Artikel 9. Services

 1. De ontvanger van de Social Gift Cards zal automatisch reminders ontvangen, zolang een Social Gift Card niet besteed is gedurende de looptijd van de Social Card.
 2. De persoon of rechtspersoon, die een Social Gift Card heeft aangeschaft, heeft het recht een Social Gift Card te retourneren binnen de wettelijke vastgestelde termijn voor online-diensten.
 3. De wettelijke vastgestelde termijn om een Social Gift Card te retourneren gaat in op de dag dat de Social Gift Card is afgegeven.
 4. Bij geaccepteerde Social Gift Cards gaat de verplichting van de wettelijk vastgestelde bedenktijd over van NiiCO op de acceptant.
 5. De klant stemt ermee in dat de verplichting van de wettelijk vastgestelde bedenktijd overgaat van NiiCO op de acceptant, nadat de Social Gift Card is geaccepteerd.
 6. NiiCO behoudt zich het recht voor de kosten gemaakt en nog te maken voor het betalingsverkeer op het te storneren Social Gift Card bedrag in mindering te brengen.
 7. Het retourneren van een cadeaubon doet men vanaf het e-mailadres van de persoon of rechtspersoon, die een cadeaubon heeft aangeschaft, door een verzoek in te dienen om over te gaan deactiveren van de cadeaubon.
 8. NiiCO is er niet verantwoordelijk voor een Social Gift Card, wanneer deze alsnog wordt ingewisseld na het verzoek tot deactivatie.
 9. Indien de Social Gift Card daarna alsnog wordt ingewisseld, vervalt automatisch het recht op stornatie van het Social Gift Card bedrag.
 10. Het te storneren bedrag zal uitsluitend overgemaakt worden op de rekening, waar vanaf de cadeaubon is betaald. Nadat communicatie via e-mail heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. BeŽindiging

 1. In geval van faillisement zal de acceptant NiiCO hiervan onmiddellijk in kennis stellen.
 2. In geval van faillisement zal NiiCO de acceptant royeren als acceptant.
 3. In geval van faillisement zal NiiCO de acceptant van het royement per e-mail hiervan op de hoogte stellen.
 4. De acceptant heeft nadat hij acceptant is geworden van de cadeaubon een bedenktijd van 2 weken om de overeenkomst met NiiCO te beŽindigen zonder opgaaf van redenen.  Na het verstrijken van deze termijn is de minimale looptijd van het acceptantschap 1 jaar.
 5. Indien een acceptant binnen 1 jaar de snelkoppeling van zijn website heeft verwijderd, zal NiiCO gerechtigd zijn administratiekosten t.l.v. de acceptant in rekening te brengen. 
 6. NiiCO heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met de acceptant of klant te beŽindigen zonder opgaaf van redenen.
 7. Na beŽindiging van de relatie tussen NiiCO en de acceptant behoudt de acceptant het recht op uitbetaling van ingewisselde Social Gift Cards volgens de procedure, die beschreven staat in artikel 4.
 8. Als NiiCO de relatie tussen NiiCO en de klant heeft beŽindigd, behoudt de klant het recht om Social Gift Cards) te retourneren, zoals beschreven is in artikel 8 zonder inachtneming van de wettelijke termijn.

Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Garantie op de artikelen, die middels de Social Gift Cards zijn aangeschaft, komen niet voor rekening van NiiCO.
 2. Ook in geval van faillisement van de acceptant kan NiiCO deze garantie niet leveren.
 3. NiiCO is niet aansprakeijk voor de kwaliteit van de met de Social Gift Cards aangeschafte goederen.
 4. NiiCO is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade bij het gebruik van de met de Social Gift Card aangeschafte goederen.
 5. NiiCO is niet aansprakeijk voor de afbeelding, die de schenker op de Social Card plaats.
 6. De schenker draagt er zorg voor dat alleen afbeeldingen op de Social Card worden geplaatst, die vrij zijn van auteursrechten.
 7. Indien een schenker een afbeelding op de Social Card plaatst, die niet vrij is van auteursrechten, zal de schenker hiervoor de kosten betalen aan de rechtmatige eigenaar van de afbeelding. NiiCO is hierin geen partij.
 8. De verantwoordelijkheid van een account berust volledig bij de klant c.q. acceptant.
 9. NiiCO is niet verantwoordelijk voor het kwaliteit van het e-mailadres, waar de Social Card naar verstuurd wordt. NiiCO zal proberen naar bestens een foutief opgegeven e-mailadres op tijd te corrigeren.

Artikel 12. Reclame

 1. De acceptent mag alleen reclame maken voor de Social Card met materiaal dat door NiiCO is verstrekt.
 2. De acceptant mag op zijn website melding maken van het feit dat Social Cards in zijn bedrijf kunnen worden ingewisseld.  Deze tekst mag luiden: Wij accepteren de Social Card van NiiCO.  Een andere tekst moet eerst voorgelegd en goedgekeurd zijn door NiiCO.
 3. Alle door NiiCO afgebeelde dan wel geplaatste teksten,logo's ,illustraties, foto's , grafisch materiaal zijn eigendom van of lopen in licentie bij NiiCO en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
 4. Het is niet toegestaan teksten, logo's, illustraties, foto's of ander grafisch materiaal, die eigendom zijn van NiiCO, te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschilling te sttellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NiiCO.
 5. NiiCO behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het (foto)materiaal, dat door de acceptant aangeleverd is, te weigeren en niet te publiceren op de NiiCO-website.
 6. In ruil voor de gratis service behoudt NiiCO zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het (foto/video)materiaal, dat door de klant aangeleverd is, aan te wenden voor reclame doeleinden.
 7. NiiCO kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien een foto/video viraal gaat. Ook niet als het viraal gaan voor de klant extra kosten met zich meebrengt.
 8. NiiCO behoudt zich het recht voor om afbeeldingen en teksten van de website van de acceptant over te nemen en te plaatsen op de pagina van de acceptant op de NiiCO-website.

Artikel 13. Overige

 1. NiiCO behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slecht van kracht, indien ze op de website van NiiCO gepubliceerd worden, op voorwaarde dat tijdens de looptijd van de cadeaubon de meest gunstige bepaling voor de wederpartij van toepassing is.
 3. Het bedrag, dat op de Social Gift Card staat, zal door NiiCO niet gebruikt worden om te speculeren of anderszins risicovolle beleggingen aan te gaan.
 4. De kosten, die NiiCO in rekening brengt, op het bedrag, dat op de Social Gift Card staat, kunnen door NiiCO worden aangepast. Deze aanpassing moet 3 maandan van tevoren worden aangekondigd en geven de acceptant het recht de overeenkomst met NiiCO te beŽindigen.
 5. Indien de kosten, die NiiCO in rekening brengt, op het bedrag, dat op de Social Gift Card staat, door NiiCO worden aangepast, zullen de lopende cadeaubonnen worden ingewisseld tegen de oude kosten.
 6. De Acceptant heeft het recht om een overzicht aan te vragen van de klanten, die t.b.v. zijn winkel Snoopies willen ontvangen. Deze gegevens mag de acceptant alleen de daaropvolgende 24 uur gebruiken (Frozen Periode). Gebruik daarna is niet toegestaan en eventuele aansprakelijkheid is voor rekening van de acceptant.

Artikel 14. Toepasselijk recht/geschillen

 1. Eventuele geschillen dienen in eerste instantie door de partijen zijnde de verstrekker en/of de ontvanger en/of de acceptant opgelost te worden of door tussenkomst van NiiCO.
 2. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. In geval van faillisement van de acceptant wordt de overeenkomst met NiiCO automatisch ontbonden.

Artikel 15. Internet

 1. NiiCO behoudt zich het recht voor om op de internetsite mededelingen, die daarop gedaan worden, zonder vooraankondiging te wijzigen of te laten vervallen.
 2. NiiCO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor type- en tekstfouten of andere onjuistheden, die voorkomen.
 3. NiiCO behoudt zich het recht voor de registratie van de gegevens van acceptanten te verifiŽren om de kwaliteit van NiiCO te waarborgen.
 4. De internet site hoort gebruikt te worden, waarvoor het gemaakt is en zoals beschreven is in deze voorwaarden n.l. het verstrekken van de Social Card.  Elke andere doelstelling kan van rechtswege vervolging tot gevolg hebben.

Artikel 16. Uploads

 1. NiiCO aanvaardt geen auteursrechtelijke verantwoordelijkheid voor de afbeeldingen c.q. video's, die geupload worden.
 2. NiiCO aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien afbeeldingen c.q. video's aan een andere Social Card wordt gekoppeld, dan bedoeld is.
 3. NiiCO aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien afbeeldingen c.q. video's niet gekoppeld worden aan de Social Card waarvan zij bestemd is.
 4. NiiCO claimt hierbij het recht afbeeldingen c.q. video's te mogen gebruiken voor reclame doeleinden. Uiteraard met goedvinden van de betrokkene(n).

Artikel 17. Cookies

 1. NiiCO maakt uitsluitend gebruik van cookies, die tot doel hebben de website te laten functioneren (zgn. technische cookies).
 2. NiiCO aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien afbeeldingen c.q. video's aan een andere Social Card worden gekoppeld, dan bedoeld is.
 3. NiiCO aanvaardt geen verantwoordleijkheid indien afbeeldingen c.q. video's niet gekoppeld worden aan de Social Card waarvan zij bestemd is.

© 2017-2019, NiiCO bv