NiiCO brings at distance people together
  This Social Card is especially for you
Dedemsvaartweg 173
2545 DB The Hague
Tel.: +31(0)70-3097680
info@niico.nl
niico_logo

Disclaimer

1. Definities

In deze disclaimer worden de hierna volgende entiteiten in de navolgende betekenis gebruikt:

NiiCO:
als intermediair tussen winkelier(s) en consument, is de uitgever van de NiiCO Social Card, ingeschreven bij de KvK onder nummer 27154597 onder de naam Harmony System Applications Den Haag B.V.

Website:
alle webpagina’s van NiiCO, die draaien vanuit de domeinnamen www.niico.nl en www.niico.eu (© 2017-2019, NiiCO bv).

2. Toepasselijkheid

Deze Disclaimer is van toepassing op elk bezoek van de website (© 2017-2019, NiiCO bv), waarbij NiiCO als intermediair optreedt, en het gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker, daar kennisname van de gebruiksvoorwaarden via een hyperlink.
NiiCO kan deze disclaimer te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Indien een (of meer) bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht en wordt door partijen in plaats daarvan een regeling getroffen die in strekking en werking het meest aansluit met de nietige/vernietigde bepaling(en).

3. Aansprakelijkheid

NiiCO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website.
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. NiiCO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie, diensten of producten door NiiCO of door een bezoeker aan NiiCO middels de website van NiiCO of anderszins langs elektronische weg.
Tevens aanvaardt NiiCO geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens NiiCO via de website.
NiiCO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Harmony System Applications Den Haag B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

4. Apparatuur

NiiCO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van bezoeker door het gebruik of bezoek van de website.
Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van adequate soft- en hardware, aansluitingen en verbindingen noodzakelijk voor gebruik en bezoek van de website.

5. Intellectuele Eigendomverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en video’s op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving.
Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van NiiCO danwel door NiiCO vanuit de website is aangestuurd.
Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van NiiCO nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van NiiCO slecht verdraagt met de naam en reputatie van Harmony System Applications Den Haag B.V , haar diensten en producten of de inhoud van haar website. De woord- en beeldmerken op deze website zijn van NiiCO en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Harmony System Applications Den Haag B.V of de desbetreffende licentiegever.

6. Cookies Strategie

Deze website maakt uisluitend gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren en cookies om de gebruiker van dienst te zijn. Deze cookies worden automatisch ingeschakeld, als u de website bezoekt.

7. Rechts- en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

8. Uploads en content Social Card

  1. NiiCO aanvaardt geen auteursrechtelijke verantwoordelijkheid voor de afbeeldingen c.q. video's, die ge-upload worden en worden gebruikt t.b.v. de Social Card.
  2. NiiCO aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien afbeeldingen c.q. video's aan een andere Social Card worden gekoppeld en afgebeeld, dan bedoeld is.
  3. NiiCO aanvaardt geen verantwoordleijkheid indien afbeeldingen c.q. video's niet gekoppeld wordt aan de Social Card waarvoor zij bestemd is.
  4. In ruil voor deze gratis service claimt NiiCO hierbij het recht afbeeldingen c.q. video's te mogen gebruiken voor reclame doeleinden.
  5. De klant is er zich volledig bewust van dat video's en foto's, die met de Social Card worden opgestuurd viraal kunnen gaan.
  6. NiiCO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien een video of foto viraal is gegaan.
  7. NiiCO behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de content van de Social Card aan te passen.

© 2017-2019, NiiCO bv